ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimizin Hayatında Samimiyet ve Merhamet

12.06.2021
0
Peygamberimizin Hayatında Samimiyet ve Merhamet
REKLAM ALANI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) güzel ahlâkından bizlere nice güzel dersler ve nice örnekler çıkar. Resulu zişan Efendimiz ruhunda bir merhamet deryası barındırır ve etrafındakilere öyle muamele ederdi. Peki bizler için en güzel rehber olan Efendimizin hayatından bizlere düşen paydalar nelerdir?

Nitekim Hazret-i Âişe Vâlidemiz şöyle naklediyor:

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- namaza durduğu zaman, yüreğinden kazan kaynamasına benzer bir ses duyulurdu. Ezan okunduğu zaman, Allâh’ın huzûruna çıkacağı için etrafındakileri âdeta tanımaz hâle gelirdi.” (Ebû Dâvûd, Salât, 157; Nesâî, Sehv, 18)

Seherleri gözlerinden çağlayan gibi kaynayan pınarlar, secde mahallini ıslatırdı.

Peki, buna mukâbil bizim ibadetlerimiz, bizleri vecd ve duygu derinliğine sevk ediyor mu? Cenâb-ı Hakk’ın günde beş defa olan dâvetine icâbet gayretimiz ne kadar? Bir sonraki namaz vaktini ne kadar hasretle bekleyebiliyoruz?

Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- muâmelâtında eşsiz bir zarâfet sergiliyordu.

Meselâ kendisine ihtiyaçlarını arz eden kimselerin sıkıntılarını gidermeden gönlü huzur bulamıyordu. Bir defasında yaşlı bir hanımı uzunca bir müddet ayakta dinleyip meselesini hallettikten sonra yoluna devam etmişti. Kapısına gelen herkes, oradan mutlakâ bir nasiple dönüyordu.

O Rahmet Peygamberi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Ben her mü’mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, o borç bana aittir; yetimlere bakmak da benim vazifemdir.” (Müslim, Cum’a, 43. Ayrıca bk. İbn-i Mâce, Mukaddime, 7)

Peki, bizler böylesine hassas ve rakik bir gönül taşıyor muyuz? Yüreklerimizden ne kadar rahmet taşırıyoruz? Yanık gönüllere ne ölçüde merhem olabiliyoruz?

Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, nezâkette de müstesnâ bir zirve idi. Muhâtaplarının hatâsını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla:

“–Bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum.” buyurur, zarif bir üslûb ile onları îkaz ederlerdi. (Buhârî, Menâkıb 25, Eymân 3)

O’nun mürebbîsi bizzat Cenâb-ı Hak’tı. Nitekim; “Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de pek güzel yaptı.” buyuruyor. (Süyûtî, I, 12)

Peki, bizler Hak tarafından medhedilen bu yüce ahlâkı vicdanlarımıza ne kadar yerleştirebildik? Bizim başkalarına olan nezâketimiz, onlardan beklediğimiz nezâket seviyesinde mi?

Yine Efendimiz’in gönlü bir merhamet ummânıydı. Orası bütün dertlilerin derman bulduğu, muzdariplerin huzura erdiği, gariplerin yüzünün güldüğü eşsiz bir dergâhtı.

Enes -radıyallâhu anh- şöyle naklediyor:

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- din kardeşlerinden birini üç gün göremezse, onu sorardı. Uzaktaysa onun için duâ eder, evindeyse ziyaret eder, hasta ise şifâ dilemeye giderdi.” (Heysemî, II, 295)

Peki, bizler bütün din kardeşlerimizi ne kadar şefkatle kucaklayabiliyoruz? Onlara karşı gönlümüzdeki muhabbet hangi derinlikte?

İnsanın sîmâsı, bir bakıma gönlünün tercümanıdır. Efendimiz’in sîret güzelliği sûretine aksetmişti. Bu sebeple yahudî âlimlerinden Abdullah bin Selâm, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Medîne’ye hicret edince merakla yanına varmış, vech-i mübâreklerine bakınca da:

“Bu yüz aslâ yalan söylemez!” diyerek müslüman olmuştu. (Tirmizî, Kıyâme, 42/2485; Ahmed, V, 451)

Peki, bizim sîretlerimizden sûretlerimize ne yansımakta?

Yine Efendimiz’in lisânı berrak akan tatlı bir pınar gibiydi. O insanlığın gönül toprağına can suyu olabilmenin gayretindeydi.

Ebû Kursâfe -radıyallâhu anh- şöyle naklediyor:

Ben, annem ve teyzem, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e bey’at edip yanından ayrıldığımızda, annem ve teyzem bana şöyle dediler:

“–Yavrucuğum, bu Zât gibisini hiç görmedik! Yüzü O’ndan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübârek ağzından nur saçılıyordu.” (Heysemî, VIII, 279-280)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir gün ashâbına:

“–Sizden biri, Ebû Damdam gibi olmaktan âciz midir?” diye sormuştu. Oradaki sahâbîler:

“–Ebû Damdam kimdir?” diye sordular. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de şöyle buyurdu:

“–Sizden önceki kavimlerden birine mensub idi. «Bana hakâret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helâl ediyorum.» derdi.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 36/4887)

Yani bir müslümanın dili, hiçbir zaman gönül kırmayacak, kalpleri incitmeyecek. Dâimâ etrafına af râyihası yayacak.

Peki, bizim lisânımız ruhlara ne kadar huzur tevzî ediyor?

Efendimiz’in diğergâmlığı da müstesnâ bir derinlik arz ediyordu. Bu sebeple müslümanın ferdî ve hodgâm bir hayat yaşamasını istemiyordu. Öyle ki din kardeşlerinin sıkıntılarına karşı duygusuz kalanlara şu nebevî îkâzı yapmışlardı:

“Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen, onlardan değildir.” (Taberânî, Sağîr, II, 131/907; Beyhakî, Şuab, VII, 361)

Unutulmamalıdır ki, din kardeşinin acısına bîgâne kalmak, çok ağır bir cürümdür. Nitekim bu duygusuzluğu, bir anlık gaflete düşerek yaşamış olan Seriyy-i Sakatî Hazretleri, o hâlinden duyduğu nedâmeti şöyle ifade etmiştir:

“Bir gün Bağdat çarşısı yanmıştı. Bir talebem koşarak bana geldi ve; «–Üstad! Bütün Bağdat çarşısı yandı, bir tek sizin dükkânınız kurtuldu. Gözünüz aydın!» dedi. Ben de dükkânı yanan diğer kardeşlerimi düşünmeden kendi nefsim adına; «el-hamdü lillâh» dedim. Ancak otuz yıldan beri bu gaflet ânım için istiğfâr ederim.”

Bu hâdise evliyâullâhın, Rasûlullah Efendimiz’in gönül dokusundan nasıl hisseler aldığının güzel bir numûnesidir.

Peki, biz bugün bu gönül hassasiyetine ne kadar yakınız? Yanı başımızda bulunan Suriyeli kardeşlerimizin dertleriyle ne kadar dertlenebiliyoruz?

Velhâsıl;

(Ey Rasûlüm) Şüphesiz ki Sen yüce bir ahlâk üzeresin…” (el-Kalem, 4) âyet-i kerîmesi ile tekrîm buyrulan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yüce ahlâkından ve gönül deryasından ne miktarda nasiplenebiliyoruz? O Âlemler Sultânı’nın güzelliklerinden bizlerde ne kadar var?

Unutulmamalıdır ki, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i okuyabilmek, kalbin en büyük sanatıdır.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96)

“Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse Cennet’te benimle birlikte olur.” (Tirmizî, İlim, 16)

Biz de Allah Rasûlü ile âhirette beraber olmak istiyorsak, Oʼnunla daha bu dünyada iken hâl beraberliği, fiil beraberliği, ahlâk, hissiyât ve fikriyat beraberliği içinde olmaya gayret etmeliyiz.

Zira sünnet-i seniyyeden uzaklaşmak, -Allah korusun- kişiyi İslâm’dan uzaklaştırır. Bu hakîkati Abdullah bin Deylemî -rahmetullâhi aleyh- şöyle ifade buyurmuştur:

“…Dînin (zayıflayıp gücünün) kaybolmasının başlangıcı, Sünnet’in terk edilmesiyle olacaktır. Halatın lif lif çözülüp nihâyetinde kopması gibi, din de sünnetlerin bir bir terk edilmesiyle ortadan kalkar.” (Dârimî, Mukaddime, 16)

Sünnet-i seniyyenin gözden düşürülmeye, hattâ bazı yerlerde terk edilmeye başlandığı günümüzde yeniden sünnetin ihyâsına gayret edenler için Efendimiz’in şu nebevî müjdesi ne güzeldir:

“Ümmetimin fesâda uğradığı dönemde sünnetime yapışan kişiye, şehîd sevâbı verilir.” (Heysemî, I, 172; Ebû Nuaym, Hilye, VIII, 200; Süyûtî, el-Câmî, no: 9171)

Rabbimiz;

Ümmet-i Muhammed olmanın kıymetini lâyıkıyla idrâk edebilmeyi cümlemize nasîb eylesin.

Güllerin şâhı Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in muhabbet şebnemleriyle gönül toprağımızı ihyâ edebilmeyi, lûtf u keremiyle ihsan buyursun.  

Âmîn!..

Kaynak: osmannuritopbas.com

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.