ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamber Efendimizin Dört Vazifesi

12.06.2021
0
Peygamber Efendimizin Dört Vazifesi
REKLAM ALANI

Dâr-ı be­kâ­ya göçmeden evvel Peygamberimizin pek çok vazifesi ve sa­lâ­hi­ye­ti vardır.

Ra­sû­lul­lah’ın, pey­gam­ber ola­rak pek çok va­zi­fesi ve sa­lâ­hi­ye­ti vardır. An­cak bun­lar içe­ri­sin­de Ce­nâb-ı Hakk’ın, O’na ver­di­ği şu dört va­zi­fe te­mâ­yüz et­mek­te ve da­ha da ehem­mi­yet ka­zan­mak­ta­dır:

1- İlâ­hî vah­yi telâkkî etmek. Bu keyfiyet Pey­gam­ber Efen­di­miz’in dâr-ı be­kâ­ya ir­ti­hâ­lleriy­le ni­hâ­ye­te er­miş­tir.

2- Ruh­lar­da ta­sar­ruf et­mek sû­re­tiy­le in­san­la­rın iç âle­mi­ni tez­ki­ye edip dü­zelt­mek. Yani insan terbiyesi ve ahlâk nizâmı… Bu salâhiyet ehl-i tasavvuf tarafından devam ettirilegelmektedir.

3- Dî­nin emir ve ne­hiy­le­ri­ni mü­es­se­se ve ni­zâm hâ­lin­de tat­bîk eden ve can­lı tu­tan idâ­rî oto­ri­te­ye sâ­hip ol­mak. Yani siyasetin, Kitap ve Sünnet çizgisinde devam etmesini sağlamak. Bu salâhiyet de ha­lî­fe­ler ta­ra­fın­dan dev­ra­lı­nıp de­vam et­ti­ril­miş­tir.

4- Kur’ân-ı Ke­rîm’le nâ­zil olan ah­kâm ve ha­kî­kat­le­ri, ha­dîs-i şe­rîf­ler­de ve Si­yer-i Ne­bî’de vâ­rid ol­du­ğu üze­re şerh ve îzah et­mek. Ra­sû­lul­lah’ın bu il­mî oto­ri­te­si ic­ti­had ma­kâ­mı­na eri­şen salâhiyet sâhibi âlim­le­re âit­tir. Nitekim salâhiyetli âlimler, değişen zaman ve şartlara göre, Kitap ve Sünnet’i temel alarak hüküm çıkarmışlardır. Zira cihânşümûl bir din olan İslâm, bu sâyede her asırda insan hayatını tanzim edebilmektedir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, 40 Soru 40 Cevap, Erkam Yayınları, 2011

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.