ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Ashab-ı Bedir Nedir?

14.05.2021
3
Ashab-ı Bedir Nedir?
REKLAM ALANI

Ashab-ı Bedir nedir, kime denir? Ashab-ı Bedir neden büyüktür? Ashab-ı Bedir’i vesile kılarak dua etmenin fazileti nedir? Ashab-ı Bedir duası ne için okunur? Bedir Savaşı şehitleri kimlerdir? Bedir Savaşı’nda kaç Müslüman şehit oldu? Hadislerle Ashab-ı Bedir veya Ehl-i Bedir.

Hadislerle nakledilen Ashab-ı Bedir ve fazileti.

ASHAB-I BEDİR NE DEMEK? – Ehl-i Bedir Ne Demek?

Hicretin 2. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında Bedir mevkiinde meydana gelen Bedir Gazvesi’ne katılan ashap Ashab-ı Bedir, Ehl-i Bedir veya Bedrî adıyla anılır. Sayıları 333 kadar olan Ehl-i Bedir’den Kur’ân-ı Kerîm’de (Âl-i İmrân 3/123) ve Hz. Peygamber’in hadislerinde övgü ile söz edilmiş, hepsinin cennetlik olduğuna dair kutsî ve merfû hadisler muteber hadis kitaplarında yer almıştır. (meselâ bk. Buhârî, “Meġāzî”, 9; Müsned, I, 105)

Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de kırk dördünün adı verilen Ehl-i Bedir’in Müslümanların en faziletlileri olduğu da hadislerde zikredilmiştir. Nitekim Hz. Ömer -radıyallahu anh- divan teşkilâtını kurunca divan defterine ilk önce Ehl-i Bedir’in yazılmasını emretmiştir. Bu anlayış İbn Sa‘d’ın sahâbe tasnifinde de görülmekte olup ona göre fazilet bakımından beş gruba ayrılan sahâbîlerin ilk tabakasını Ehl-i Bedir oluşturur. Hâkim en-Nîsâbûrî’nin yaptığı tasnife göre Ehl-i Bedir yedinci, Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin tasnifine göre ise sekizinci tabakada yer almaktadır. Ehl-i Bedir’den bazıları çeşitli vesilelerle Medine dışına çıkıp muhtelif memleketlere göç etmiş olup bunlardan yirmi dört veya yetmişinin Kûfe’ye yerleştiği nakledilir. En son vefat eden Bedrî olarak ensardan Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa es-Sâidî (ö. 60/680) veya Ebü’l-Yeser Kâ‘b b. Amr’ın (ö. 55/675), muhacirlerden ise Sa‘d b. Ebû Vakkās’ın (ö. 56/676) isimleri zikredilir.

ASHAB-I BEDİR’İN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Cenâb-ı Hak, Bedir’de Melâike-i Kirâmın Ashâb-ı Bedir ile birlikte cihâd ettiğini beyân buyurur. Bu durum, onların fazîletini göstermektedir.

Resûlullâh -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Hâtıb -radıyallahu anh- için şöyle buyurmuşlardır:

“–O, Bedir’de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: «Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim» buyurdu” dedi. (Buhârî, Tefsîr, 60/1; Meğâzî, 46; Cihâd, 141; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 161. Bkz. Dârimî, Rikâk, 48)

Resûlullâh -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

 “Bedir’de veya Hudeybiye’de bulunan kişilerin inşaallah cehenneme girmeyeceğini ümid ediyorum.” (İbn-i Mâce, Zühd, 33; Ahmed, VI, 285, 362)

MÜSLÜMANLARIN EN FAZİLETLİLERİ

Cebrâîl Aleyhisselam Allâh Resûlü’ne:

“–Yâ Rasûlallâh! Bedir harbine katılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu­ğunda, Varlık Nûru -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“–Onları, Müslümanların en fazîletlileri sayıyoruz. cevâbını verdiler.

MELEKLERİN EN HAYIRLILARI

Cebrâîl Aleyhisselam da şu mukâbelede bulundu:

“–Biz de meleklerden Bedir Harbi’ne iştirâk edenleri, aynı şekilde meleklerin en ha­yırlıları sayıyoruz. (Buhârî, Meğâzî, 11)

CENNETTE EN YÜKSEK MAKAMA ERİŞEN SAHABİ

Ümmü Hârise’nin oğlu -radıyallahu anh- Bedir Gazvesi’nde düşman tarafından rastgele atılan bir okla şehit edilmişti. Bunun üzerine annesi Allâh Rasûlü’nün huzûruna gelerek:

“−Yâ Rasûlallâh! Eğer oğlum Hârise cennette ise sabreder sevâbını beklerim, aksi takdirde onun için var gücümle ağlarım. dedi.

Resûlullâh -sallallahu aleyhi ve sellem- ona şu müjdeli haberi verdi:

“−Ey Ümmü Hârise, cennette birçok dereceler vardır. Oğlun bunlardan (en yüksek derece olan) Firdevs-i A’lâ’ya erişti.” (Buhârî, Cihâd, 14; Ahmed, III, 272)

Bu müjde üzerine Hârise’nin -radıyallahu anh- annesi tebessüm ederek dönüp giderken kendi kendine:

“–Bak hele! Bak hele senin şu yüce nasîbine ey Hârise!” diyordu. (İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, I, 426)

İmâm Devvânî, hadîs âlimlerinden şunu işitmiştir ki; Ashâb-ı Bedr’i zikrederek yapılan dualar müstecâb olur. Bu tecrübe edilmiş bir hakîkattir. (Halebî, İnsânü’l-uyûn, Beyrut 1427, II, 202)

ASHAB-I BEDİR DUASININ FAZİLETİ

Câfer bin Abdullah -rahimehullâh- şöyle der:

“Babam bütün Ashâb-ı Kirâmı sevmemi tavsiye ederdi. Derdi ki: Evlâdım, Ashâb-ı Bedir’in ism-i şerîfleri zikredilerek yapılan dualar kabûl edilir. Kul, onların mübarek isimlerini zikredince kendisini rahmet, bereket, ğufrân, rızâ ve rıdvân ihâta eder. Bir kişi bu isimleri her gün zikrederek Cenâb-ı Hak’tan ihtiyacını taleb ederse, elbette matlûbu hâsıl olur. Lâkin Efendimiz’in mübârek ismini zikredince salevât getirmeli, ashâb-ı kirâmın mübarek isimlerini zikrederken de her biri için «Radıyallâhu anh» demelidir. Böyle olursa dua daha çabuk kabûl edilir. (Bikâî, Ehlü Bedr, Beyrut 1409, s. 29-30)

Süfyân bin Uyeyne Hazretleri ve diğer büyük âlimler:

“Sâlihlerin zikredildiği meclislere rahmet iner.” buyurmuşlardır.[1]

[1] Ebû Nuaym, Hilye, VII, 285; Ahmed bin Hanbel, ez-Zühd, Beyrut 1420, s. 264; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 70.

ASHAB-I BEDİR İSİMLERİ (Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain)

1. Seyyidünâ ve nebiyyünâ Muhammed el-Muhâcirî (Sallallahu aleyhi ve sellem)

2. Seyyidünâ Ebû Bekir S›dd›yk el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

3. Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

4. Seyyidünâ Osman ibn-i Affan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

5. Seyyidünâ Aliyy ibn-i Ebî Tâlib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

6. Seyyidünâ Talha bin Ubeydullah el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

7. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvâm el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

8. Seyyidünâ Abdurrahman bin Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

9. Seyyidünâ Sa’d bin Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

10. Seyyidünâ Said ibn-i Zeyd el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

11. Seyyidünâ Ebû Ubeyde bin Cerrâh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

12. Seyyidünâ Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)

13. Seyyidünâ el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

14. Seyyidünâ el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

15. Seyyidünâ Es’ad ibn-i Yezid el-Hazrecî (radıyallahu anh)

16. Seyyidünâ Enes mevlâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)

17. Seyyidünâ Enes ibn-i Muâz el-Hazrecî (radıyallahu anh)

18. Seyyidünâ Enes ibn-i Katâdet’el-Evsî (radıyallahu anh)

19. Seyyidünâ Evs ibn-i Sâbit el-Hazrecî (radıyallahu anh)

20. Seyyidünâ Evs ibn-i Havlî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

21. Seyyidünâ ‹yas ibn-i Evs el-Evsî (radıyallahu anh)

22. Seyyidünâ ‹yas ibn’il-Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

23. Seyyidünâ Büceyr ibn-i Ebî Büceyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

24. Seyyidünâ Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

25. Seyyidünâ el-Bera bin Ma’rur el-Hazrecî (radıyallahu anh)

26 . Seyyidünâ Besbese bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

27. Seyyidünâ Biflr ibn’il-Bera el-Hazrecî (radıyallahu anh)

28. Seyyidünâ Beflir ibn-i Said el-Hazrecî (radıyallahu anh)

29. Seyyidünâ Bilâl ibn-i Rebâh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

30. Seyyidünâ Temim mevlâ H›râfl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

31. Seyyidünâ Temim mevlâ Benî Ganem bin es-Silm el-Evsî (radıyallahu anh)

32. Seyyidünâ Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (radıyallahu anh)

33. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Akram el-Evsî (radıyallahu anh)

34. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

35. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Hâlid el-Hazrecî (radıyallahu anh)

36. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

37. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Hezzâl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

38. Seyyidünâ Sa’lebe bin Hât›m el-Evsî (radıyallahu anh)

39. Seyyidünâ Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

40. Seyyidünâ Sa’lebe bin Aneme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

41. Seyyidünâ S›kf ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

42. Seyyidünâ Câbir ibn-i Abdullah bin Riyab el Hazrecî (radıyallahu anh)

43. Seyyidünâ Câbir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

44. Seyyidünâ Cebbâr ibn-i Sahr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

45. Seyyidünâ Cebr ibn-i Atik el-Evsî (radıyallahu anh)

46. Seyyidünâ Cübeyr ibn-i ‹yas el-Evsî (radıyallahu anh)

47. Seyyidünâ Hamza bin Abdülmuttalib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

48. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Enes el-Evsî (radıyallahu anh)

49. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Evs bin Râfi’ el-Evsî (radıyallahu anh)

50. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Evs bin Muâz el-Evsi (radıyallahu anh)

51. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Hât›b el-Evsî (radıyallahu anh)

52. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (radıyallahu anh)

53. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Hazme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

54. Seyyidünâ el-Hâris ibn’is-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

55. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Arfece el-Evsî (radıyallahu anh)

56. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Kays el-Evsî (radıyallahu anh)

57. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

58. Seyyidünâ el-Hâris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsî (radıyallahu anh)

59. Seyyidünâ Hârise bin Sürâka el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

60. Seyyidünâ Hârise bin Nu’man el-Hazrecî (radıyallahu anh)

61. Seyyidünâ Hât›b ibn-i Ebî Beltea el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

62. Seyyidünâ Hât›b ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

63. Seyyidünâ el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

64. Seyyidünâ Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (radıyallahu anh)

65. Seyyidünâ Haram ibn-i Milhan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

66. Seyyidünâ Hureys ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

67. Seyyidünâ el-Husayn ibn-i Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

68. Seyyidünâ Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

69. Seyyidünâ Hârice bin Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

70. Seyyidünâ Hâlid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

71. Seyyidünâ Hâlid ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

72. Seyyidünâ Habbab ibn’ül-Eret el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

73. Seyyidünâ Habbab mevlâ Utbe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

74. Seyyidünâ Hubeyb ibn-i ‹saf el-Hazrecî (radıyallahu anh)

75. Seyyidünâ H›dafl ibn-i Katâde el-Evsî (radıyallahu anh)

76. Seyyidünâ H›rafl ibn’is-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

77. Seyyidünâ Hureym ibn-i Fâtik el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

78. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

79. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Süveyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

80. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

81. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

82. Seyyidünâ Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

83. Seyyidünâ Halife bin Adiy el-Hazrecî (radıyallahu anh)

84. Seyyidünâ Huneys ibn-i Hazafe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

85. Seyyidünâ Havvât ibn-i Cübeyr el-Evsî (radıyallahu anh)

86. Seyyidünâ Havlî bin Ebî Havlî el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

87. Seyyidünâ Zekvân ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

88. Seyyidünâ Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

89. Seyyidünâ Râflid ibn-i Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

90. Seyyidünâ Râfi bin Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

91. Seyyidünâ Râfi’ bin ⁄unecde el-Evsî (radıyallahu anh)

92. Seyyidünâ Râfi’ bin Mâlik el-Hazercî (radıyallahu anh)

93. Seyyidünâ Râfi ibn’ül-Muall el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

94. Seyyidünâ Râfi’ bin Yezid el-Evsî (radıyallahu anh)

95. Seyyidünâ Rib’›y bin Râfi’ el-Evsî (radıyallahu anh)

96. Seyyidünâ er-Rebî ibn-ü ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)

97. Seyyidünâ Râbia bin Eksem el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

98. Seyyidünâ Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

99. Seyyidünâ Rifâa bin Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

100. Seyyidünâ Rifâa bin Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

101. Seyyidünâ Rifâa bin Abd’il-Münzir el-Evsî (radıyallahu anh)

102. Seyyidünâ Rifâa bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

103. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam (radıyallahu anh)

104. Seyyidünâ Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (radıyallahu anh)

105. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (radıyallahu anh)

10. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

107. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Eslem el-Evsî (radıyallahu anh)

108. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Hârise el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

109. Seyyidünâ Zeyd ibn-ü-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

110. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (radıyallahu anh)

111. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

112. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Vedia el-Hazrecî (radıyallahu anh)

113. Seyyidünâ Sâlim mevlâ Ebî Huzeyfe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

114.  Seyyidünâ Sâlim ibn-i Umeyr el-Evsî (radıyallahu anh)

115. Seyyidünâ es-Saib ibn-i Osman el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

116. Seyyidünâ Sebre bin Fâtik el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

117. Seyyidünâ Sürâka bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

118. Seyyidünâ Sürâka bin Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)

119. Seyyidünâ Sa’d mevlâ Hât›b el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

120. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Havle el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

121. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Hayseme el-Evsî (Şehit) (radıyallahu anh)

122. Seyyidünâ Sa’d ibn’ür-Rebî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

123. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

124. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

125. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sehl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

126. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubâde el-Hazrecî (radıyallahu anh)

127. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

128. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (radıyallahu anh)

129. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Muâz el-Evsî (radıyallahu anh)

130. Seyyidünâ Süflan ibn-i Biflr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

131. Seyyidünâ Seleme bin Eslem el-Evsî (radıyallahu anh)

132. Seyyidünâ Süleym ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

133. Seyyidünâ Seleme bin Selâme el-Evsî (radıyallahu anh)

134. Seyyidünâ Selît ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

135. Seyyidünâ Süleym ibn’ül-Haris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

136. Seyyidünâ Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

137. Seyyidünâ Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

138. Seyyidünâ Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

139. Seyyidünâ Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

140. Seyyidünâ Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

141. Seyyidünâ Sinan ibn-i Sayfî el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

142. Seyyidünâ Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (radıyallahu anh)

143. Seyyidünâ Sehl ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

144. Seyyidünâ Sehl ibn-i Atik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

145. Seyyidünâ Sehl ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

146. Seyyidünâ Sehl ibn-i Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

147. Seyyidünâ Sehl ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

148. Seyyidünâ Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (radıyallahu anh)

149. Seyyidünâ Sevad ibn-i ⁄aziyye el-Hazrecî (radıyallahu anh)

150. Seyyidünâ Süveyb›t ibn-i Harmele el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

151. Seyyidünâ fiücâ’ ibn-i Ebî Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

152. Seyyidünâ fierik ibn-i Enes el-Evsî (radıyallahu anh)

153. Seyyidünâ fiemmâs ibn-i Osman el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

154. Seyyidünâ Sebîy mevlâ Eb’il-As el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

155. Seyyidünâ Safvan ibn-i Vehb el-Muhâcirî (Şehit) (radıyallahu anh)

156. Seyyidünâ Suheyb ibn-i Sinan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

157. Seyyidünâ Sayfî bin Sevad el-Hazrecî (radıyallahu anh)

158. Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Hârise el-Hazrecî (radıyallahu anh)

159. Seyyidünâ ed-Dahhâk ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

160. Seyyidünâ Damre bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

161. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

162. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

163. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Nu’mân el-Hazrecî (radıyallahu anh)

164. Seyyidünâ Tuleyb ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

165. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Sâbit el-Evsî (radıyallahu anh)

166. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Adiy el-Evsî (radıyallahu anh)

167. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

168. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Kays el-Evsî (radıyallahu anh)

169. Seyyidünâ Âk›l ibn’ül-Bükeyr el-Muhâcirî (Şehit) (radıyallahu anh)

170. Seyyidünâ Âmir ibn-i Ümeyye el-Hazrecî (radıyallahu anh)

171. Seyyidünâ Âmir ibn-i Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

172. Seyyidünâ Âmir ibn-i Rebîa el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

173. Seyyidünâ Âmir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

174. Seyyidünâ Âmir ibn-i Seleme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

175. Seyyidünâ Âmir ibn-i Füheyre el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

176. Seyyidünâ Âmir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (radıyallahu anh)

177. Seyyidünâ Âmir ibn-i Yezid el-Evsî (radıyallahu anh)

178. Seyyidünâ Âyiz ibn–i Ma›s el-Hazrecî (radıyallahu anh)

179. Seyyidünâ Abbâd ibn-i Biflr el-Evsî (radıyallahu anh)

180. Seyyidünâ Abbâd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

181. Seyyidünâ Ubâde bin Sâmit el-Hazrecî (radıyallahu anh)

182. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

183. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (radıyallahu anh)

184. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cahfl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

185. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (radıyallahu anh)

186. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Humeyyir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

187. Seyyidünâ Abdullah ibnür-Rebî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

188. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Revâha el-Hazrecî (radıyallahu anh)

189. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

190. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sürâka el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

191. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Seleme el-Evsî (radıyallahu anh)

192. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sehl el-Evsî (radıyallahu anh)

193. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

194. Seyyidünâ Abdullah ibn-i fierik el-Evsî (radıyallahu anh)

195. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Târ›k el-Evsî (radıyallahu anh)

196. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Âmir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

197. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Abd-i Menâf el-Hazrecî (radıyallahu anh)

198. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazercî (radıyallahu anh)

199. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

200. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

201. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Halid el Hazrecî (radıyallahu anh)

202. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Sayfî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

203. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)

204. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

205. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

206. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

207. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Numan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

208. Seyyidünâ Abd-i Rabb ibn-i Hakk el-Hazrecî (radıyallahu anh)

209. Seyyidünâ Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsî (radıyallahu anh)

210. Seyyidünâ Abdet’el-Haflhâfl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

211. Seyyidünâ Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

212. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i üt-Teyyihan el-Evsî (radıyallahu anh)

213. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

214. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

215. Seyyidünâ Ubeyde bin Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

216. Seyyidünâ Utban ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

217. Seyyidünâ Utbe bin Rebîa el-Hazrecî (radıyallahu anh)

218. Seyyidünâ Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (radıyallahu anh)

219. Seyyidünâ Utbe bin Gazvan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

220. Seyyidünâ Osman ibn-i Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

221. Seyyidünâ el-Aclân ibn’ün-Nu’mân el-Hazrecî (radıyallahu anh)

222. Seyyidünâ Adiy ibn-i Ebî Zağbâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

223. Seyyidünâ ‹smet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (radıyallahu anh)

224. Seyyidünâ Usaymet’ül-Hazrecî (radıyallahu anh)

225. Seyyidünâ Atiyye bin Nüveyre el-Hazercî (radıyallahu anh)

226. Seyyidünâ Ukbe bin Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

227. Seyyidünâ Ukbe bin Osman el-Hazrecî (radıyallahu anh)

228. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Hazrecî (radıyallahu anh)

229. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

230. Seyyidünâ Ukkâfle bin M›hsan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

231. Seyyidünâ Ammar ibn-i Yasir el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

232. Seyyidünâ Umâre bin Hazm el-Hazrevî (radıyallahu anh)

233. Seyyidünâ Umâre bin Ziyad el-Evsî (radıyallahu anh)

234. Seyyidünâ Amr ibn-i ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)

235. Seyyidünâ Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

236. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Cemûh el-Hazrecî (radıyallahu anh)

237. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

238. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

239. Seyyidünâ Amr ibn-i Süraka el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

240. Seyyidünâ Amr ibn-i Ebî Serh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

241. Seyyidünâ Amr ibn-i Talk el-Hazrecî (radıyallahu anh)

242. Seyyidünâ Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

243. Seyyidünâ Amr ibn-i Muâz el-Evsî (radıyallahu anh)

244. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (radıyallahu anh)

245. Seyyidünâ Umeyr ibn’ül-Humam el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

246. Seyyidünâ Umeyr ibn’ul-Âmir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

247. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

248. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (radıyallahu anh)

249. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

250. Seyyidünâ Avf ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

251. Seyyidünâ Uveym ibn-i Sâ›de el-Evsî (radıyallahu anh)

252. Seyyidünâ Iyâz ibn-i Züheyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

253. Seyyidünâ ⁄annâm ibn-i Evs el-Hazrecî (radıyallahu anh)

254. Seyyidünâ el-Fâkih ibn-i Biflr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

255. Seyyidünâ Ferve bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

256. Seyyidünâ Katâde bin Numan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

257. Seyyidünâ Kudâme bin Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

258. Seyyidünâ Kutbe bin Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

259. Seyyidünâ Kays ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

260. Seyyidünâ Kays ibn-i M›hsan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

261. Seyyidünâ Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (radıyallahu anh)

262. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazrecî (radıyallahu anh)

263. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

264. Seyyidünâ Libde bin Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

265. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebî Havli el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

266. Seyyidünâ Mâlik ibn’ud-Duhflum el-Hazrecî (radıyallahu anh)

267. Seyyidünâ Mâlik ibn’ur-Rebîa el-Hazrecî (radıyallahu anh)

268. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifâa el-Hazrecî (radıyallahu anh)

269. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

270. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Kudâme el-Evsî (radıyallahu anh)

271. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Mes’ûd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

272. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Nümeyle el-Evsî (radıyallahu anh)

273. Seyyidünâ Mâlik Mübeflflir bin Abd’il-Münzir el-Evsî (radıyallahu anh) (Şehit)

274. Seyyidünâ Mücezzer ibn-i Ziyâd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

275. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Âmin el-Hazrecî (radıyallahu anh)

276. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Nasle el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

277. Seyyidünâ Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (radıyallahu anh)

278. Seyyidünâ Midlâc ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

279. Seyyidünâ Mersed ibn-i Mersed el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

280. Seyyidünâ Mistah ibn-i Üsâse el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

281. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Evs el-Hazrecî (radıyallahu anh)

282. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Halde el-Hazrecî (radıyallahu anh)

283. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Rebîa el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

284. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

285. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

286. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Evsî (radıyallahu anh)

287. Seyyidünâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

28. Seyyidünâ Muâz ibn-i Cebel el-Hazrecî (radıyallahu anh)

28. Seyyidünâ Muâz ibn-i Haris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

290. Seyyidünâ Muâz ibn’üs-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

291. Seyyidünâ Muâz ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

292. Seyyidünâ Muâz ibn-i Ma›s el-Hazrecî (radıyallahu anh)

293. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Abbâd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

294. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

295. Seyyidünâ Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

296. Seyyidünâ Muattib ibn-i Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

297. Seyyidünâ Muattib ibn-i Kufleyr el-Evsî (radıyallahu anh)

298. Seyyidünâ Ma’k›l ibn-i Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

299. Seyyidünâ Ma’mer ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

300. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Adiy el-Hazrecî (radıyallahu anh)

301. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

302. Seyyidünâ Muavviz ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

303. Seyyidünâ Muavviz ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

304. Seyyidünâ Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

305. Seyyidünâ Müleyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (radıyallahu anh)

306. Seyyidünâ Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

307. Seyyidünâ Münzir ibn-i Kudâme el-Evsî (radıyallahu anh)

308. Seyyidünâ Münzir ibn-i Muhammed el-Evsî (radıyallahu anh)

309. Seyyidünâ Mihca’ ibn’üs-Sâlih Mevlâ Ömer’-İbn’il- Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

310. Seyyidünâ Nadr ibn-i Hâris el-Evsî (radıyallahu anh)

311. Seyyidünâ Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (radıyallahu anh)

312. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (radıyallahu anh)

313. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

314. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

315. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

316. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

317. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

318. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

319. Seyyidünâ Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (radıyallahu anh)

320. Seyyidünâ Vâk›d ibn-i Abdullah el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

321. Seyyidünâ Varaka bin ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)

322. Seyyidünâ Vedia bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

323. Seyyidünâ Vehb ibn-i Ebî fierh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

324. Seyyidünâ Vehb ibn-i Sa’d el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

325. Seyyidünâ Hânî bin Niyar el-Hazrecî (radıyallahu anh)

326. Seyyidünâ Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (radıyallahu anh)

327. Seyyidünâ Hilâl ibn-i Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

328. Seyyidünâ Yezîd ibn-i el-Ahnes el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

329. Seyyidünâ Yezîd ibn-i Rukayfl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

330. Seyyidünâ Yezîd ibn-i Haram el-Hazrecî (radıyallahu anh)

331. Seyyidünâ Yezid ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

332. Seyyidünâ Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (radıyallahu anh)

333. Seyyidünâ Yezîd ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

BEDİR ŞEHİTLERİ

1. Mihca’ bin Salih el-Muhâcirî, Ömer (radıyallahu teâlâ anh)’in azadlısı, ok ile ilk şehit olan sahabi.

2. Hârise bin Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu Teâlâ anh)

3. Hârise bin Sürâka el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh)

4. Umeyr ibn-i Humâm el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh) (kılıç ile ilk şehit olan sahabi)

5. Avf ibnü’l-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu teâlâ anh) Afra Hâtun’un oğlu.

6. Muavviz ibn-ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh) Afra Hâtun’un oğlu

7. Râfi’ bin Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh)

8. Zi’ş-fiimâleyn ibn-i Abd-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)

9. Sa’d ibn-i Huneyme el-Evsî (radıyallahu Teâlâ anh)

10. Safvan ibn-i Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu Teâlâ anh)

11. Ak›l ibn-i Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu Teâlâ anh)

12. Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)

13. Mâlik ibn-i Mübeflflir bin Abdü’l-Münzir el Evsî (radıyallahu teâlâ anh)

14. Yezîd ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.